7713-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
 


 


AR M12,7713
C140
AM11
AR M12,7713
C140
AM11
AR M12,7713
C140
AM11
 


 


อังคาร AR R37,7713
C042
AR31
AR R37,7713
C042
AR31
AR R37,7713
C042
AR31
 


 


AR M26,7713
C146
AM21
AR M26,7713
C146
AM21
AR M26,7713
C146
AM21
 


 


พุธ AR H00,7713
C038
AM12
AR M15,7713
C042
AM12
AR M15,7713
C042
AM12
AR M15,7713
C042
AM12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M15,7713
C042
AM11
AR M15,7713
C042
AM11
AR M15,7713
C042
AM11
 


 


AR R34,7713
C109
AR31
AR R34,7713
C109
AR31
AR R34,7713
C109
AR31
AR R34,7713
C109
AR31
 


ศุกร์ AR R17,7713
C042,C108
AR11
AR R17,7713
C042,C108
AR11
AR R17,7713
C042,C108
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M12 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR R37 ทท012012 : การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว
AR M26 พล012011 : การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M15 บธ042009 : การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
AR R34 ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
AR R17 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C146 ดร. ละออทิพย์ อินดี
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C109 อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
C108 อาจารย์ วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101