7714-ห้องเรียน จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M13,7714
C136
AM11
AR M13,7714
C136
AM11
AR M13,7714
C136
AM11
 


 


AR R23,7714
C083
AR21
AR R23,7714
C083
AR21
AR R23,7714
C083
AR21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
 


 


พุธ AR H00,7714
C129,C067
AM31
AR M35,7714
C110
AM31
AR M35,7714
C110
AM31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M13,7714
C136
AM12
AR M13,7714
C136
AM12
AR M13,7714
C136
AM12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M13 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR R23 นก032003 : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R25 นก012002 : จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M35 วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
====== อาจารย์ ======
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C083 อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อาจารย์ วรากร คำปลิว
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C110 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102