7715-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
 


AR R35,7715
C130
AR31
AR R35,7715
C130
AR31
AR R35,7715
C130
AR31
 


 


อังคาร AR R14,7715
C109
AR11
AR R14,7715
C109
AR11
AR R14,7715
C109
AR11
 


 


AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
 


 


พุธ AR H00,7715
C146
AM11
AR M14,7715
C043,C038
AM11
AR M14,7715
C043,C038
AM11
AR M14,7715
C043,C038
AM11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M24,7715
C038
AM21
AR M24,7715
C038
AM21
AR M24,7715
C038
AM21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M14,7715
C043,C038
AM12
AR M14,7715
C043,C038
AM12
AR M14,7715
C043,C038
AM12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M33 บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR R35 บธ073045 : ธุรกิจการบิน
AR R14 ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR M24 บธ072038 : การจัดการธุรกิจการกีฬา
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M14 บธ001017 : กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C109 อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C146 ดร. ละออทิพย์ อินดี
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102