7716-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M22,7716
C129
AM21
AR M22,7716
C129
AM21
AR M22,7716
C129
AM21
 


 


AR M25,7716
C122
AM21,AM22
AR M25,7716
C122
AM21,AM22
AR M25,7716
C122
AM21,AM22
AR M25,7716
C122
AM21,AM22
 


อังคาร AR M22,7716
C129
AM22
AR M22,7716
C129
AM22
AR M22,7716
C129
AM22
 


 


AR R15,7716
C060,C152
AR11
AR R15,7716
C060,C152
AR11
AR R15,7716
C060,C152
AR11
AR R15,7716
C060,C152
AR11
 


พุธ AR H00,7716
C140,C108
AR11
AR R12,7716
C140
AR11
AR R12,7716
C140
AR11
AR R12,7716
C140
AR11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R27,7716
C109,C130
AR21
AR R27,7716
C109,C130
AR21
AR R27,7716
C109,C130
AR21
AR R27,7716
C109,C130
AR21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M22 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR M25 บธ073039 : การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR R15 นก042001 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R12 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR R27 ทท021003 : มัคคุเทศก์
====== อาจารย์ ======
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
C060 อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
C152 อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C108 อาจารย์ วรากร คำปลิว
C109 อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201