7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R11,7717
C032
AR11
AR R11,7717
C032
AR11
AR R11,7717
C032
AR11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R21,7717
C032
AR21
AR R21,7717
C032
AR21
AR R21,7717
C032
AR21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,7717
C031
SH12
SE H11,7717
C032
SH11,SH12
SE H11,7717
C032
SH11,SH12
SE H11,7717
C032
SH11,SH12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R11 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR R21 ศท022017 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE H11 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR R36 มศ052011 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
====== อาจารย์ ======
C032 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301