8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E31,8811
C019
PH31
ED E31,8811
C019
PH31
ED E31,8811
C019
PH31
ED E31,8811
C019
PH31
 


ED E19,8811
C050
PH11
ED E19,8811
C050
PH11
ED E19,8811
C050
PH11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,8811
C113
PH44
ED E42,8811
C075
PH44
ED E42,8811
C075
PH44
ED E42,8811
C075
PH44
 


ED P32,8811
C019
EP33,EP34
ED P32,8811
C019
EP33,EP34
ED P32,8811
C019
EP33,EP34
ED P32,8811
C019
EP33,EP34
 


พฤหัสบดี ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E31 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED E19 สข011002 : การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P32 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C113 อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302