8812-ห้องเรียน จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M23,8812
C092
AM22
AR M23,8812
C092
AM22
AR M23,8812
C092
AM22
 


 


AR R13,8812
C092
AR11
AR R13,8812
C092
AR11
AR R13,8812
C092
AR11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,8812
C122,C103
AM21
AR M23,8812
C092
AM21
AR M23,8812
C092
AM21
AR M23,8812
C092
AM21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R18,8812
C108
AR11
AR R18,8812
C108
AR11
AR R18,8812
C108
AR11
AR R18,8812
C108
AR11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M23 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR R13 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R18 ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C108 อาจารย์ วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201