8813-ห้องเรียน จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,8813
C083,C109
AR31
AR R31,8813
C083
AR31
AR R31,8813
C083
AR31
AR R31,8813
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R31 นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301