8814-ห้องเรียน จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M11,8814
C120
AM12
AR M11,8814
C120
AM12
AR M11,8814
C120
AM12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,8814
C065
EP11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR R16,8814
C122
AR11
AR R16,8814
C122
AR11
AR R16,8814
C122
AR11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M11 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R16 นก012005 : การจัดการกีฬาทางนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101