8816-ห้องเรียน จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


ED E22,8816
C021
PH21
ED E22,8816
C021
PH21
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,8816
C127
EP31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E15,8816
C118
PH11
ED E15,8816
C118
PH11
 


 


 


ศุกร์ AR R26,8816
C114
AR21
AR R26,8816
C114
AR21
AR R26,8816
C114
AR21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E22 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E15 กศ052006 : จิตวิทยาพัฒนาการ
AR R26 นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C127 อาจารย์ สมชาย บุญลอย
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201