9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P37,9911
C067
EP32
ED P37,9911
C067
EP32
ED P37,9911
C067
EP32
 


 


พฤหัสบดี ED P37,9911
C067
EP33
ED P37,9911
C067
EP33
ED P37,9911
C067
EP33
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P37,9911
C067
EP34
ED P37,9911
C067
EP34
ED P37,9911
C067
EP34
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P37 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304