9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E11,9912
C009
PH11
ED E11,9912
C009
PH11
ED E11,9912
C009
PH11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P12,9912
C009
EP11
ED P12,9912
C009
EP11
ED P12,9912
C009
EP11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 ====== รายวิชา =====
ED E11 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED E43 กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงค์คำจันทร์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404