9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S21,9915
C147
SS21,SS22
SE S21,9915
C147
SS21,SS22
SE S21,9915
C147
SS21,SS22
 


 


ED P10,9915
C147
EP11,EP12
ED P10,9915
C147
EP11,EP12
ED P10,9915
C147
EP11,EP12
 


 


อังคาร ED E10,9915
C147
PH11
ED E10,9915
C147
PH11
ED E10,9915
C147
PH11
 


 


ED P10,9915
C147
EP13,EP14
ED P10,9915
C147
EP13,EP14
ED P10,9915
C147
EP13,EP14
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P16,9915
C009
EP11
ED P16,9915
C009
EP11
ED P16,9915
C009
EP11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S21 ศท021008 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED P10 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED E10 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED P16 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C147 Mr. Kelly Askvig
C009 อาจารย์ ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104