9917-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P20,9917
C021
EP21
ED P20,9917
C021
EP21
ED P20,9917
C021
EP21
ED P20,9917
C021
EP21
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P20,9917
C060,C152
EP23
ED P20,9917
C060,C152
EP23
ED P20,9917
C060,C152
EP23
ED P20,9917
C060,C152
EP23
 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,9917
C040,C126
AR21
AR R22,9917
C103
AR21
AR R22,9917
C103
AR21
AR R22,9917
C103
AR21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P20,9917
C021
EP22
ED P20,9917
C021
EP22
ED P20,9917
C021
EP22
ED P20,9917
C021
EP22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E22,9917
C152,C060
EP24
ED E22,9917
C152,C060
EP24
ED E22,9917
C152,C060
EP24
ED E22,9917
C152,C060
EP24
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P20 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทาง
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R22 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED E22 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C060 อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
C152 อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C126 อาจารย์ ภิชชาภร ปัญญาคำ
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204