A102-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E44,A102
C065
PH44
ED E44,A102
C065
PH44
ED E45,A102
C113
PH44
ED E45,A102
C113
PH44
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E44,A102
C065
PH42
ED E44,A102
C065
PH42
ED E44,A102
C065
PH43
ED E44,A102
C065
PH43
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,A102
C111
PH41
ED E44,A102
C065
PH41
ED E44,A102
C065
PH41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E44 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED E45 สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C113 อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา
C111 อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401