A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P44,A201
C025,C111
EP42
ED P44,A201
C025,C111
EP42
ED P44,A201
C025,C111
EP42
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,A201
C029
EP41
ED P44,A201
C025,C111
EP41
ED P44,A201
C025,C111
EP41
ED P44,A201
C025,C111
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E48,A201
C025,C113
PH43
ED E48,A201
C025,C113
PH43
ED E48,A201
C025,C113
PH44
ED E48,A201
C025,C113
PH44
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E48,A201
C025,C113
PH41
ED E48,A201
C025,C113
PH41
ED E48,A201
C025,C113
PH42
ED E48,A201
C025,C113
PH42
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E48 สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C113 อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402