AM11-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M13,7714
C136
AM11
AR M13,7714
C136
AM11
AR M13,7714
C136
AM11
 


 


AR M12,7713
C140
AM11
AR M12,7713
C140
AM11
AR M12,7713
C140
AM11
 


 


อังคาร AR M11,8815
C051
AM11
AR M11,8815
C051
AM11
AR M11,8815
C051
AM11
 


 


AR M16,3311
C114
AM11
AR M16,3311
C114
AM11
AR M16,3311
C114
AM11
 


 


พุธ AR H00,7715
C146
AM11
AR M14,7715
C043,C038
AM11
AR M14,7715
C043,C038
AM11
AR M14,7715
C043,C038
AM11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M15,7713
C042
AM11
AR M15,7713
C042
AM11
AR M15,7713
C042
AM11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M17,B105
C030
AM11
AR M17,B105
C030
AM11
AR M17,B105
C030
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M13 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR M12 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR M11 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
AR M16 พล031063 : แอโรบิกดานซ์
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M14 บธ001017 : กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
AR M15 บธ042009 : การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
AR M17 พล041003 : เซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C051 อาจารย์ ตติยา สายบัวพัตร์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C146 ดร. ละออทิพย์ อินดี
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
3311 ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์)
7715 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101