AM12-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
 


 


AR M16,3311
C114
AM12
AR M16,3311
C114
AM12
AR M16,3311
C114
AM12
 


 


อังคาร AR M11,8814
C120
AM12
AR M11,8814
C120
AM12
AR M11,8814
C120
AM12
 


 


AR M17,B105
C030
AM12
AR M17,B105
C030
AM12
AR M17,B105
C030
AM12
 


 


พุธ AR H00,7713
C038
AM12
AR M15,7713
C042
AM12
AR M15,7713
C042
AM12
AR M15,7713
C042
AM12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M13,7714
C136
AM12
AR M13,7714
C136
AM12
AR M13,7714
C136
AM12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M14,7715
C043,C038
AM12
AR M14,7715
C043,C038
AM12
AR M14,7715
C043,C038
AM12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M12 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR M16 พล031063 : แอโรบิกดานซ์
AR M11 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
AR M17 พล041003 : เซปักตะกร้อ
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M15 บธ042009 : การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
AR M13 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR M14 บธ001017 : กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
3311 ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์)
8814 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
7714 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102