AM22-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M23,8812
C092
AM22
AR M23,8812
C092
AM22
AR M23,8812
C092
AM22
 


 


AR M25,7716
C122
AM21,AM22
AR M25,7716
C122
AM21,AM22
AR M25,7716
C122
AM21,AM22
AR M25,7716
C122
AM21,AM22
 


อังคาร AR M22,7716
C129
AM22
AR M22,7716
C129
AM22
AR M22,7716
C129
AM22
 


 


AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
 


 


พุธ AR H00,7712
C120,C060
AM22
AR M21,7712
C084
AM22
AR M21,7712
C084
AM22
AR M21,7712
C084
AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M26,7712
C146
AM22
AR M26,7712
C146
AM22
AR M26,7712
C146
AM22
 


 


AR M27,B126
C111,C130
AM22
AR M27,B126
C111,C130
AM22
AR M27,B126
C111,C130
AM22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M23 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR M25 บธ073039 : การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR M22 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR M24 บธ072038 : การจัดการธุรกิจการกีฬา
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M21 ศท012010 : วาทการ
AR M26 พล012011 : การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR M27 พล041013 : ฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C060 อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
C084 อาจารย์ ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C146 ดร. ละออทิพย์ อินดี
C111 อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201