AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
 


AR M31,7712
C040
AM31
AR M31,7712
C040
AM31
AR M31,7712
C040
AM31
 


 


อังคาร AR M34,B108
C056
AM31
AR M34,B108
C056
AM31
AR M34,B108
C056
AM31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,7714
C129,C067
AM31
AR M35,7714
C110
AM31
AR M35,7714
C110
AM31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


AR M32,5514
C153
AM31
AR M32,5514
C153
AM31
 


AR M32,5514
C153
AM31
AR M32,5514
C153
AM31
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M33 บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR M31 บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
AR M34 พล031107 : มวยไทย
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M35 วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
AR M32 มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C110 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C153 อาจารย์ อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
B108 โรงยิมมวย
7714 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301