AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M35,6614
C110
AM32
AR M35,6614
C110
AM32
 


 


 


AR M32,5512
C153
AM32
AR M32,5512
C153
AM32
AR M32,5512
C153
AM32
AR M32,5512
C153
AM32
 


อังคาร AR M33,6615
C122
AM32
AR M33,6615
C122
AM32
AR M33,6615
C122
AM32
AR M33,6615
C122
AM32
 


AR M34,B108
C056
AM32
AR M34,B108
C056
AM32
AR M34,B108
C056
AM32
 


 


พุธ AR H00,7711
C042
AM32
AR M31,7711
C040
AM32
AR M31,7711
C040
AM32
AR M31,7711
C040
AM32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
AR M35 วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
AR M32 มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
AR M33 บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR M34 พล031107 : มวยไทย
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M31 บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C153 อาจารย์ อสนี เรืองงาม
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
B108 โรงยิมมวย
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302