AR11-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R11,7717
C032
AR11
AR R11,7717
C032
AR11
AR R11,7717
C032
AR11
 


 


AR R13,8812
C092
AR11
AR R13,8812
C092
AR11
AR R13,8812
C092
AR11
 


 


อังคาร AR R14,7715
C109
AR11
AR R14,7715
C109
AR11
AR R14,7715
C109
AR11
 


 


AR R15,7716
C060,C152
AR11
AR R15,7716
C060,C152
AR11
AR R15,7716
C060,C152
AR11
AR R15,7716
C060,C152
AR11
 


พุธ AR H00,7716
C140,C108
AR11
AR R12,7716
C140
AR11
AR R12,7716
C140
AR11
AR R12,7716
C140
AR11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R18,8812
C108
AR11
AR R18,8812
C108
AR11
AR R18,8812
C108
AR11
AR R18,8812
C108
AR11
 


AR R16,8814
C122
AR11
AR R16,8814
C122
AR11
AR R16,8814
C122
AR11
 


 


ศุกร์ AR R17,7713
C042,C108
AR11
AR R17,7713
C042,C108
AR11
AR R17,7713
C042,C108
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R11 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR R13 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR R14 ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR R15 นก042001 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R12 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR R18 ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
AR R16 นก012005 : การจัดการกีฬาทางนันทนาการ
AR R17 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C032 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C109 อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
C060 อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
C152 อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C108 อาจารย์ วรากร คำปลิว
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8812 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101