AR21-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R24,7712
C042
AR21
AR R24,7712
C042
AR21
AR R24,7712
C042
AR21
 


 


AR R23,7714
C083
AR21
AR R23,7714
C083
AR21
AR R23,7714
C083
AR21
 


 


อังคาร AR R21,7717
C032
AR21
AR R21,7717
C032
AR21
AR R21,7717
C032
AR21
 


 


AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
 


 


พุธ AR H00,9917
C040,C126
AR21
AR R22,9917
C103
AR21
AR R22,9917
C103
AR21
AR R22,9917
C103
AR21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R27,7716
C109,C130
AR21
AR R27,7716
C109,C130
AR21
AR R27,7716
C109,C130
AR21
AR R27,7716
C109,C130
AR21
 


AR R28,7712
C108
AR21
AR R28,7712
C108
AR21
AR R28,7712
C108
AR21
AR R28,7712
C108
AR21
 


ศุกร์ AR R26,8816
C114
AR21
AR R26,8816
C114
AR21
AR R26,8816
C114
AR21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R24 นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R23 นก032003 : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R21 ศท022017 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
AR R25 นก012002 : จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R22 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR R27 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR R28 ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
AR R26 นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C083 อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์
C032 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
C108 อาจารย์ วรากร คำปลิว
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C126 อาจารย์ ภิชชาภร ปัญญาคำ
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C109 อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
7716 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201