AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R33,2202
C083
AR31
AR R33,2202
C083
AR31
AR R33,2202
C083
AR31
AR R33,2202
C083
AR31
 


AR R35,7715
C130
AR31
AR R35,7715
C130
AR31
AR R35,7715
C130
AR31
 


 


อังคาร AR R37,7713
C042
AR31
AR R37,7713
C042
AR31
AR R37,7713
C042
AR31
 


 


AR R32,7712
C040
AR31
AR R32,7712
C040
AR31
AR R32,7712
C040
AR31
 


 


พุธ AR H00,8813
C083,C109
AR31
AR R31,8813
C083
AR31
AR R31,8813
C083
AR31
AR R31,8813
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
 


AR R34,7713
C109
AR31
AR R34,7713
C109
AR31
AR R34,7713
C109
AR31
AR R34,7713
C109
AR31
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R33 นก023006 : นันทนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
AR R35 บธ073045 : ธุรกิจการบิน
AR R37 ทท012012 : การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว
AR R32 นก003001 : สถิติและการวิจัยสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R31 นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R36 มศ052011 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
AR R34 ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C109 อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
C032 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301