B101-สนามกรีฑา จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E25,B101
C112
PH21
ED E25,B101
C112
PH21
ED E25,B101
C112
PH21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E16,B101
C112
PH11
ED E16,B101
C112
PH11
ED E16,B101
C112
PH11
 


 


พุธ  


ED P18,B101
C112
EP14
ED P18,B101
C112
EP14
ED P18,B101
C112
EP14
 


ED P18,B101
C112
EP13
ED P18,B101
C112
EP13
ED P18,B101
C112
EP13
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P18,B101
C112
EP12
ED P18,B101
C112
EP12
ED P18,B101
C112
EP12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P18,B101
C112
EP11
ED P18,B101
C112
EP11
ED P18,B101
C112
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED E25 พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา
ED E16 พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา
ED P18 พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์ สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B101 สนามกรีฑา
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101