B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P19,B102
C041
EP13
ED P19,B102
C041
EP13
ED P19,B102
C041
EP13
 


 


ED P19,B102
C041
EP14
ED P19,B102
C041
EP14
ED P19,B102
C041
EP14
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P19,B102
C041,C001
EP11
ED P19,B102
C041,C001
EP11
ED P19,B102
C041,C001
EP11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P19 พล041049 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C001 ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101