B105-สนามตะกร้อ จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
 


 


อังคาร ED P45,B105
C030
EP41
ED P45,B105
C030
EP41
ED P45,B105
C030
EP41
 


 


AR M17,B105
C030
AM12
AR M17,B105
C030
AM12
AR M17,B105
C030
AM12
 


 


พุธ ED H00,B105
C102
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
 


ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
 


 


พฤหัสบดี ED P45,B105
C030
EP42
ED P45,B105
C030
EP42
ED P45,B105
C030
EP42
 


 


ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
 


 


ศุกร์ AR M17,B105
C030
AM11
AR M17,B105
C030
AM11
AR M17,B105
C030
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P45 พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
AR M17 พล041003 : เซปักตะกร้อ
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C102 อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101