B111-โรงยิมยูโด จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P46,B111
C066
EP41
ED P46,B111
C066
EP41
ED P46,B111
C066
EP41
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P46,B111
C066
EP42
ED P46,B111
C066
EP42
ED P46,B111
C066
EP42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S18,B111
C143
SS11
SE S18,B111
C143
SS11
SE S18,B111
C143
SS11
 


 


SE S18,B111
C143
SS12
SE S18,B111
C143
SS12
SE S18,B111
C143
SS12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
SE S18 วท081247 : ยูโด
====== อาจารย์ ======
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
B111 โรงยิมยูโด
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102