B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E34,B114
C014
PH31
ED E34,B114
C014
PH31
ED E34,B114
C014
PH31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,B114
C118
EP32
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E34 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302