B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S16,B117
C061
SS11
SE S16,B117
C061
SS11
SE S16,B117
C061
SS11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE S29,B117
C061
SS21,SS22
SE S29,B117
C061
SS21,SS22
SE S29,B117
C061
SS21,SS22
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S33,B117
C061
SS31
SE S33,B117
C061
SS31
SE S33,B117
C061
SS31
 


 


ศุกร์ SE S16,B117
C061
SS12
SE S16,B117
C061
SS12
SE S16,B117
C061
SS12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S16 วท081008 : การบริหารกาย
SE S29 วท082009 : การนวดทางการกีฬา
SE S33 วท082013 : การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102