B118-สระว่ายน้ำ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P38,B118
C058
EP33
ED P38,B118
C058
EP33
ED P38,B118
C058
EP33
 


 


อังคาร ED P38,B118
C058
EP34
ED P38,B118
C058
EP34
ED P38,B118
C058
EP34
 


 


SE S37,B118
C139
SS31
SE S37,B118
C139
SS31
SE S37,B118
C139
SS31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P38,B118
C058
EP31
ED P38,B118
C058
EP31
ED P38,B118
C058
EP31
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P38,B118
C058
EP32
ED P38,B118
C058
EP32
ED P38,B118
C058
EP32
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P38 พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
SE S37 วท081256 : ว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C058 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์
C139 อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302