B122-โดมบาส2 จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P27,B122
C110
EP21
ED P27,B122
C110
EP21
ED P27,B122
C110
EP21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P27,B122
C110
EP22
ED P27,B122
C110
EP22
ED P27,B122
C110
EP22
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED E26,B122
C065
PH21
ED E26,B122
C065
PH21
ED E26,B122
C065
PH21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P27,B122
C110
EP23
ED P27,B122
C110
EP23
ED P27,B122
C110
EP23
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P27,B122
C110
EP24
ED P27,B122
C110
EP24
ED P27,B122
C110
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED P27 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED E26 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204