C005-ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E35,D303
C005
PH31
ED E35,D303
C005
PH31
ED E35,D303
C005
PH31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E35 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301