C009-อาจารย์ ชุมพล วงค์คำจันทร์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E11,9912
C009
PH11
ED E11,9912
C009
PH11
ED E11,9912
C009
PH11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P12,9912
C009
EP11
ED P12,9912
C009
EP11
ED P12,9912
C009
EP11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P16,9915
C009
EP11
ED P16,9915
C009
EP11
ED P16,9915
C009
EP11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E11 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P16 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101