C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E34,B114
C014
PH31
ED E34,B114
C014
PH31
ED E34,B114
C014
PH31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
 


 


พุธ  


ED P35,2202
C014,C151
EP33,EP34
ED P35,2202
C014,C151
EP33,EP34
ED P35,2202
C014,C151
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E34 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED P35 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
2204 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304