C019-อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E31,8811
C019
PH31
ED E31,8811
C019
PH31
ED E31,8811
C019
PH31
ED E31,8811
C019
PH31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P32,8811
C019
EP33,EP34
ED P32,8811
C019
EP33,EP34
ED P32,8811
C019
EP33,EP34
ED P32,8811
C019
EP33,EP34
 


พฤหัสบดี ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E31 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED P32 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302