C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P20,9917
C021
EP21
ED P20,9917
C021
EP21
ED P20,9917
C021
EP21
ED P20,9917
C021
EP21
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


ED E22,8816
C021
PH21
ED E22,8816
C021
PH21
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,0120
C021
EP34
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P20,9917
C021
EP22
ED P20,9917
C021
EP22
ED P20,9917
C021
EP22
ED P20,9917
C021
EP22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P20 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทาง
ED E22 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
8816 ห้องเรียน
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202