C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P17,6617
C022
EP13
ED P17,6617
C022
EP13
ED P17,6617
C022
EP13
 


 


ED P17,6617
C022
EP11
ED P17,6617
C022
EP11
ED P17,6617
C022
EP11
 


 


พุธ ED H00,B115
C022
EP33
ED P17,6617
C022
EP12
ED P17,6617
C022
EP12
ED P17,6617
C022
EP12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S23,6617
C022
SS21,SS22
SE S23,6617
C022
SS21,SS22
SE S23,6617
C022
SS21,SS22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 สข001002 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S23 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202