C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P16,B110
C028
EP13
ED P16,B110
C028
EP13
ED P16,B110
C028
EP13
 


ED P16,B110
C028
EP12
ED P16,B110
C028
EP12
ED P16,B110
C028
EP12
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P16,B110
C028
EP14
ED P16,B110
C028
EP14
ED P16,B110
C028
EP14
 


 ====== รายวิชา =====
ED P16 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104