C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P34,2201
C029
EP34
ED P34,2201
C029
EP34
ED P34,2201
C029
EP33
ED P34,2201
C029
EP33
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P34,2201
C029
EP32
ED P34,2201
C029
EP32
ED P34,2201
C029
EP31
ED P34,2201
C029
EP31
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,A201
C029
EP41
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E33,2202
C029
PH31
ED E33,2202
C029
PH31
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P34 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E33 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301