C030-อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P45,B105
C030
EP41
ED P45,B105
C030
EP41
ED P45,B105
C030
EP41
 


 


AR M17,B105
C030
AM12
AR M17,B105
C030
AM12
AR M17,B105
C030
AM12
 


 


พุธ ED H00,2201
C030
EP13
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P45,B105
C030
EP42
ED P45,B105
C030
EP42
ED P45,B105
C030
EP42
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M17,B105
C030
AM11
AR M17,B105
C030
AM11
AR M17,B105
C030
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P45 พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
AR M17 พล041003 : เซปักตะกร้อ
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101