C031-ผศ. วนิดา โนรา จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H25,5514
C031
SH22
SE H25,5514
C031
SH22
 


 


 


SE H12,5514
C031
SH12
SE H12,5514
C031
SH12
SE H12,5514
C031
SH12
 


 


อังคาร SE H12,5514
C031
SH11
SE H12,5514
C031
SH11
SE H12,5514
C031
SH11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,7717
C031
SH12
 


 


 


 


SE H41,5515
C031
SH41,SH42
SE H41,5515
C031
SH41,SH42
SE H41,5515
C031
SH41,SH42
SE H41,5515
C031
SH41,SH42
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H25 วท071124 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE H12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE H41 วท124041 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402