C034-อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE S27,6613
C034
SS21
SE S27,6613
C034
SS21
SE S27,6613
C034
SS21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,6611
C034
SS31
SE S35,6611
C034
SS31
SE S35,6611
C034
SS31
SE S35,6611
C034
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S27,6614
C034
SS22
SE S27,6614
C034
SS22
SE S27,6614
C034
SS22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S27 วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S35 วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202