C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S15,2201
C035
SS12
SE S15,2201
C035
SS12
SE S15,2201
C035
SS12
SE S15,2201
C035
SS12
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S15,2201
C035
SS11
SE S15,2201
C035
SS11
SE S15,2201
C035
SS11
SE S15,2201
C035
SS11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101