C037-อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,6615
C037
SS21
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S25 วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201