C038-อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
 


 


พุธ AR H00,7713
C038
AM12
AR M14,7715
C043,C038
AM11
AR M14,7715
C043,C038
AM11
AR M14,7715
C043,C038
AM11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M24,7715
C038
AM21
AR M24,7715
C038
AM21
AR M24,7715
C038
AM21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M14,7715
C043,C038
AM12
AR M14,7715
C043,C038
AM12
AR M14,7715
C043,C038
AM12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 บธ072038 : การจัดการธุรกิจการกีฬา
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M14 บธ001017 : กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201