C039-อาจารย์ วรพรรณ พรนิมิตร จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P23,3301
C039
EP23
ED P23,3301
C039
EP23
ED P23,3301
C039
EP23
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P23,3301
C039
EP24
ED P23,3301
C039
EP24
ED P23,3301
C039
EP24
 


 


ED E29,3301
C039
PH21
ED E29,3301
C039
PH21
ED E29,3301
C039
PH21
 


 


พุธ  


ED P23,3301
C039
EP22
ED P23,3301
C039
EP22
ED P23,3301
C039
EP22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 พล012018 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
ED E29 สข022002 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C039 อาจารย์ วรพรรณ พรนิมิตร
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201