C040-อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H31,5515
C040
SH31
SE H31,5515
C040
SH31
SE H31,5515
C040
SH31
SE H31,5515
C040
SH31
 


AR M31,7712
C040
AM31
AR M31,7712
C040
AM31
AR M31,7712
C040
AM31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR R32,7712
C040
AR31
AR R32,7712
C040
AR31
AR R32,7712
C040
AR31
 


 


พุธ AR H00,9917
C040,C126
AR21
AR M31,7711
C040
AM32
AR M31,7711
C040
AM32
AR M31,7711
C040
AM32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H31 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
AR M31 บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
AR R32 นก003001 : สถิติและการวิจัยสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C126 อาจารย์ ภิชชาภร ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302