C042-อาจารย์ อรรณพร สุริโย จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R24,7712
C042
AR21
AR R24,7712
C042
AR21
AR R24,7712
C042
AR21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R37,7713
C042
AR31
AR R37,7713
C042
AR31
AR R37,7713
C042
AR31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,7711
C042
AM32
AR M15,7713
C042
AM12
AR M15,7713
C042
AM12
AR M15,7713
C042
AM12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M15,7713
C042
AM11
AR M15,7713
C042
AM11
AR M15,7713
C042
AM11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R17,7713
C042,C108
AR11
AR R17,7713
C042,C108
AR11
AR R17,7713
C042,C108
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R24 นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R37 ทท012012 : การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M15 บธ042009 : การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
AR R17 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C108 อาจารย์ วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101