C043-อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E49,C401
C043
PH43,PH44
ED E49,C401
C043
PH43,PH44
ED E49,C401
C043
PH43,PH44
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P47,C401
C043
PH41,PH42
ED P47,C401
C043
PH41,PH42
ED P47,C401
C043
PH41,PH42
 


 


พุธ  


AR M14,7715
C043,C038
AM11
AR M14,7715
C043,C038
AM11
AR M14,7715
C043,C038
AM11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P47,C401
C043
EP41,EP42
ED P47,C401
C043
EP41,EP42
ED P47,C401
C043
EP41,EP42
 


 


ศุกร์ AR M14,7715
C043,C038
AM12
AR M14,7715
C043,C038
AM12
AR M14,7715
C043,C038
AM12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E49 การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
ED P47 การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
AR M14 บธ001017 : กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102